Algemene voorwaarden

Scopo Atletico

ARTIKEL 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan door Scopo Atletico georganiseerde activiteiten.

ARTIKEL 2 – Definities

2.1. Met ‘activiteiten’ wordt bedoeld alle door Scopo Atletico georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Beweegkampen, Individuele Trainingen en Kinderfeestjes.

2.2. Met ‘de ouder’ wordt bedoeld de ouder, voogd, verzorger of begeleider van het aangemelde en/of deelnemende kind.

2.3. Met ‘het kind’ wordt bedoeld het kind die deelneemt aan de trainingen

2.4. Met Scopo Atletico wordt bedoeld de aanbieder en organisator van de lessen.

2.5. De website van Scopo Atletico is www.scopoatletico.nl

ARTIKEL 3 – Aanmelding en inschrijving

3.1. Aanmelding voor één van de activiteiten vindt plaats door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van Scopo Atletico.

3.2. De persoonlijke gegevens van de ouder en het kind zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Scopo Atletico gebruikt.

3.3. De aanmelding voor een activiteit wordt enkel in behandeling genomen indien het inschrijfformulier volledig is ingevuld en aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

3.4. Inschrijvingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.5. De ouder ontvangt per e-mail een bevestiging van de inschrijving.

3.6. Scopo Atletico behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal inschrijvingen de activiteit te annuleren.

3.7 Scopo Atletico heeft het recht om bij te geringe inschrijvingen de locatie van de activiteit te wijzigen.

ARTIKEL 4 – Betaling

4.1. De hoogte van het inschrijfgeld wordt vermeld op de website van Scopo Atletico. De vermelde bedragen op de website zijn inclusief BTW.

4.2. De betaling van het inschrijfgeld is mogelijk via een eenmalige betaling via ideal.

4.3. Het kind kan definitief deelnemen aan de activiteit als de betaling in goede orde is ontvangen.

4.4. Indien voorafgaand aan de activiteit niet aan de betaling is voldaan, behoudt Scopo Atletico zich het recht voor om het kind (en de ouder) de toegang tot de activiteit te ontzeggen.

4.5. Bij annulering van de activiteit door Scopo Atletico (zie art. 4.6.) wordt het reeds betaalde lesgeld gerestitueerd.

ARTIKEL 5 –Annuleren

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
− bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
− bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom. Annuleren kan alleen schriftelijk.

ARTIKEL 6 – Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Scopo Atletico of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletico te werk zijn gesteld, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Scopo Atletico of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletico te werk zijn gesteld waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

6.2. Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

6.3 . Indien Scopo Atletico of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletico te werk zijn gesteld wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Scopo Atletico niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde lesgelden zullen in een dergelijk geval worden gerestitueerd.

6.4. Scopo Atletico of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletic te werk zijn gesteld heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

6.5. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

7.1. De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Scopo Atletico en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer. Scopo Atletico is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

7.2. Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Scopo Atletico aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Scopo Atletico – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Scopo Atletico, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

7.3. De ouder van het kind verplicht zich om zichzelf te verzekeren tegen risico’s van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid.

7.4. Schade aan eigendommen van Scopo Atletico, dan wel schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door het kind of door de ouder van het kind zullen worden verhaald op de ouder van het kind.

ARTIKEL 8 – Audio- en/of visuele opnames

Door het publiceren van foto’s en video’s op social media zien ouders waar de deelnemers mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens training, animatie en toernooi. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van deelnemers. Daarnaast kunnen er opnames worden gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal voor Scopo Atletico. Het is mogelijk dat u niet wilt dat foto’s en/of video’s van uw kind op internet verschijnen. Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de activiteit kenbaar te maken via info@scopoatletico.nl.

ARTIKEL 9 – Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor een activiteit abonneert u zich automatisch op de Scopo Atletico nieuwsbrief en de verjaardagskaart. De nieuwsbrief bevat o.a. informatie over de naderende beweegkampen. U kunt zich onderaan de nieuwsbrief voor de nieuwsbrief uitschrijven. Wilt u de verjaardagskaart niet meer ontvangen? Geef dit dan aan via info@scopoatletico.nl.

ARTIKEL 10 – Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp nog drie dagen door Scopo Atletico bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Scopo Atletico gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

ARTIKEL 11 – Medicijngebruik

Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

ARTIKEL 12 – Het melden van bijzonderheden

Als je een activiteit van Scopo Atletico wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat ten opzichte van je leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder aanpassingen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij boeking op te geven. Je bent als deelnemer verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als reisorganisatie rekening mee moeten houden etc. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van verdere deelneming wordt uitgesloten.

ARTIKEL 13 – Gebruik logo en naam

13.1. De naam “Scopo Atletico” en het logo zijn geregistreerde handelmerken

13.2. Voor gebruik van het logo en/of de naam Scopo Atletico door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@scopoatletico.nl. Een eventuele toestemming kan uitsluitend schriftelijk worden verleend.

ARTIKEL 14 – Informatie Algemene Voorwaarden

14.1. De Algemene Voorwaarden van Scopo Atletico staan op de website www.scopoatletico.nl en zijn tevens via het personeel van Scopo Atletico op te vragen.

14.2. Door inschrijving op de website verklaart de ouder van het kind de Algemene Voorwaarden van Scopo Atletico te accepteren.

14.3. Scopo Atletico is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze gewijzigde versie wordt door Scopo Atletico op de website gepubliceerd.

ARTIKEL 15 – Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op de overeenkomst tussen Scopo Atletico en de ouder alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

15.2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

15.3. Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Haarlem, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

15.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Scopo Atletico zal dan met de ouder in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 22 augustus 2018.